U bent hier: Home » Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1. De overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen Alice Bekke & partners en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
3. Afwijkingen en voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door de directie van Alice Bekke & partners.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst en offertes

1. Offertes van Alice Bekke & partners zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt.
2.Alle offertes van Alice Bekke & partners zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
4. De overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Alice Bekke & partners, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Alice Bekke & partners aan de opdrachtgever.
5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
6. Op al onze trajecten geldt een bedenktermijn van veertien dagen.

Artikel 3. Uitvoering

1. Alice Bekke & partners neemt bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.
2. Alice Bekke & partners neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
3. In bijzondere gevallen heeft Alice Bekke & partners het recht om een traject te annuleren of deelname aan een traject te weigeren.
4. Alice Bekke & partners heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, de opdracht door derden te laten uitvoeren.

Artikel 4. Wijziging in de opdracht

1. Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever die door Alice Bekke & partners niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door de opdrachtgever aan haar worden voldaan conform het in de overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de opdrachtgever, Alice Bekke & partners haar geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Zij zal de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening brengen bij de opdrachtgever.
2. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Alice Bekke & partners ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van opdrachtgever.
3. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Alice Bekke & partners wordt overschreden.

Artikel 5. Medewerking opdrachtgever

1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Alice Bekke & partners die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht.
2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Alice Bekke & partners bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.
3. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden, tijd en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

Artikel 6. Geheimhouding

1. Opdrachtgever en Alice Bekke & partners verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien Alice Bekke & partners op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en zij zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Alice Bekke & partners niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
3. Opdrachtgever en Alice Bekke & partners zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

1. Alle door Alice Bekke & partners voor opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van haar. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.
2. Alle door Alice Bekke & partners ten behoeve van opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door Alice Bekke & partners verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van haar openbaar worden gemaakt, verveelvuldigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 8. Tarieven

1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren (bijvoorbeeld lonen dan wel prijzen) een wijziging ondergaan, dan is Alice Bekke & partners gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
2. Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet, dan is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding.
3. Het honorarium van opdrachtnemer is exclusief: onkosten van opdrachtnemer, declaraties van ingeschakelde derden en andere heffingen welke van overheidswege worden dan wel kunnen worden opgelegd.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op bankrekening NL09 INGB 0009 6525 22 ten name van Alice Bekke & partners te Enschede. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.

Artikel 10. Uitvoeringstermijn

Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 11. Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een redelijke termijn.
2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Alice Bekke & partners vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Alice Bekke & partners zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Indien Alice Bekke & partners aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van haar beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
2. Alice Bekke & partners accepteert aansprakelijkheid tegenover de deelnemer of cliënt voor ontstane schade als gevolg van een aan Alice Bekke & partners toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of door een onrechtmatige daad, maar slecht indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitbetaling overgaat.
3. Alice Bekke & partners is niet aansprakelijk voor eventuele psychische schade of lichamelijk letsel waaraan de deelnemer of cliënt zich wil beroepen in geval van activiteiten van Alice Bekke & partners.

Artikel 13. Vervaltermijn

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van opdrachtgever jegens opdrachtnemer één jaar.

Artikel 14. Contractsoverneming

1. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Alice Bekke & partners over te dragen aan derden. Voor zover zij al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractsoverneming blijft opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.
2. Voorts geldt dat voor zover Alice Bekke & partners al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractsoverneming, dan dient opdrachtgever haar hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft zij het recht de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Alice Bekke & Partners is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

Artikel 15. Toepasselijk recht

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van opdrachtnemer.

Onze referenties

Neem vrijblijvend contact op

Bel 06 53838308 of ga naar de contactpagina.