Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. De overeenkomst wordt gevormd door de offerte van Alice Bekke & partners tezamen met deze onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte van Alice Bekke & partners en iedere overeenkomst tussen Alice Bekke & partners en een opdrachtgever.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door de directie van Alice Bekke & partners. Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst en offertes

 1. Offertes van Alice Bekke & partners zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte informatie. Als deze informatie achteraf onjuist blijkt en daardoor extra kosten ontstaan, komen deze extra kosten voor rekening en risico van opdrachtgever.
 2. Alle offertes van Alice Bekke & partners zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend. Eventuele duidelijke verschrijvingen of typefouten in de offerte zijn nimmer bindend voor Alice Bekke & partners.
 3. De overeenkomst geldt en komt tot stand door start van uitvoering aan de overeenkomst door Alice Bekke & partners, dan wel door ondertekening van de offerte van Alice Bekke & partners door opdrachtgever.
 4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd of een specifiek traject is aangegaan.
 5. Tussen de opdrachtgever en de persoon die, op basis van enige rechtsverhouding tot Alice Bekke & partners, de opdracht feitelijk uitvoert of daarbij betrokken is, komt nimmer enige overeenkomst tot stand, ook niet indien de opdracht met het oog op de uitvoering door die persoon als bedoeld in artikel 7:404 BW wordt verstrekt. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard.

Artikel 3. Uitvoering

 1. Alice Bekke & partners neemt bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.
 2. Alice Bekke & partners neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.
 3. In bijzondere gevallen heeft Alice Bekke & partners het recht om een opdracht te annuleren of deelname aan een opdracht te weigeren.
 4. Alice Bekke & partners heeft het recht de opdracht door derden te laten uitvoeren.
 5. De overeengekomen oplevertijd is geen fatale termijn. Indien Alice Bekke & partners de opgegeven oplevertermijn niet haalt, dan is ze niet direct in verzuim. Opdrachtgever zal Alice Bekke & partners in dat geval een redelijke termijn moeten gunnen de opdracht alsnog af te maken.

Artikel 4. Wijziging in de opdracht

 1. Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever die door Alice Bekke & partners niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door de opdrachtgever aan haar worden voldaan conform het in de overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de opdrachtgever, Alice Bekke & partners haar geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Zij zal de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening brengen bij de opdrachtgever. Voorts worden tussentijdse wijzigingen op verzoek van opdrachtgever die gedurende de opdracht aan Alice Bekke & partners gegeven worden als meerwerk in rekening gebracht.
 2. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Alice Bekke & partners ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van opdrachtgever.
 3. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Alice Bekke & partners wordt overschreden. Dit komt voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 5. Medewerking opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Alice Bekke & partners die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht.
 2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Alice Bekke & partners bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden, tijd en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

Artikel 6. Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en Alice Bekke & partners verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Alice Bekke & partners op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en zij zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Alice Bekke & partners niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Opdrachtgever en Alice Bekke & partners zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden

Artikel 7. Intellectueel eigendom

 1. Alle door Alice Bekke & partners voor opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven uitsluitend eigendom van Alice Bekke & partners. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.
 2. Alle door Alice Bekke & partners ten behoeve van opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door Alice Bekke & partners verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van haar openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 8. Tarieven

 1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren (bijvoorbeeld lonen dan wel prijzen) een wijziging ondergaan, dan is Alice Bekke & partners gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
 2. Opdrachtgever is enkel bij een overeenkomst van onbepaalde tijd gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet, dan is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding.
 3. Het honorarium van opdrachtnemer is exclusief: onkosten van opdrachtnemer, materiaal, reiskosten, declaraties van ingeschakelde derden en andere heffingen welke van overheidswege worden dan wel kunnen worden opgelegd. Dit wordt apart en achteraf gefactureerd.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

 1. Facturatie geschiedt conform de offerte. Betaling dient te geschieden conform offerte. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum doch in ieder geval vóór aanvang van de opdracht voldaan te worden op bankrekening NL09 INGB 0009 6525 22 ten name van Alice Bekke & partners te Enschede. Opdrachtgever komt geen recht tot verrekening of opschorting van zijn betalingsverplichting toe.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan is hij de wettelijke handelsrente aan Alice Bekke & partners verschuldigd, alsmede alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.

Artikel 10. Opzegging overeenkomst

 1. Indien er sprake is van een overeenkomst van onbepaalde termijn, dan kunnen beide partijen deze overeenkomst tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand per contractjaar dat de overeenkomst geduurd heeft. Opzegging geschiedt schriftelijk tegen het einde van een kalendermaand. Tot de einddatum van de overeenkomst van onbepaalde tijd zullen beide partijen hun verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst nakomen.
 2. Ingeval van opzegging zoals bedoeld in artikel 10 lid 1, heeft Alice Bekke & partners vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op een additionele compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst van onbepaalde of bepaalde tijd zonder inachtneming van een opzegtermijn direct voortijdig te beëindigen.

Artikel 11. Annulering door de opdrachtgever

 1. Bij inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen kosteloos geannuleerd kan worden.
 2. De opdrachtgever voor een cursus, webinar of open inschrijving heeft het recht om deelname aan, of de opdracht voor een cursus, webinar of open inschrijving schriftelijk per mail of aangetekende brief te annuleren. Ingeval van annulering geldt de volgende financiële afwikkeling:
  - Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot zes weken voor aanvang van de activiteit kosteloos geschieden.
  - Bij annulering korter dan zes weken maar langer dan vier weken voor de activiteit is de opdrachtgever verplicht 25% van het voor de opdracht overeengekomen bedrag te  betalen aan Alice Bekke & partners.
  - Bij annulering korter dan vier weken maar langer dan drie weken voor de activiteit is de opdrachtgever verplicht 50% van het voor de opdracht overeengekomen bedrag te betalen aan Alice Bekke & partners.
  - Bij annulering korter dan drie weken voor de activiteit is de opdrachtgever verplicht 75% van het voor de opdracht overeengekomen bedrag te betalen aan Alice Bekke & partners.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Alice Bekke & partners is niet aansprakelijk voor enige schade (direct of indirect) die uit hoofde van de overeenkomst of onrechtmatig handelen voortvloeit, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Alice Bekke & partners. Indien Alice Bekke & partners onverhoopt wel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van haar beperkt tot maximaal het bedrag welke door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitbetaling overgaat. Indien deze beperking van de aansprakelijkheid onverhoopt niet werkzaam is, beperkt Alice Bekke & partners haar aansprakelijkheid tot de directe schade en maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. Alice Bekke & partners is niet aansprakelijk voor eventuele psychische schade of lichamelijk letsel waaraan de deelnemer of cliënt zich wil beroepen in geval van activiteiten van Alice Bekke & partners.

Artikel 13. Vervaltermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van opdrachtgever jegens Alice Bekke & partners één jaar.

Artikel 14. Contractsoverneming

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Alice Bekke & partners over te dragen aan derden. Voor zover zij al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractsoverneming blijft opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.
 2. Voorts geldt dat voor zover Alice Bekke & partners al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractsoverneming, dan dient opdrachtgever haar hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft zij het recht de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Alice Bekke & partners is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

Artikel 15. Overmacht

 1. Als partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden de verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze na te komen. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Alice Bekke & partners geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Alice Bekke & partners niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, een pandemie, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand-, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Alice Bekke & partners ingeschakelde externe partijen, het ter beoordeling van Alice Bekke & partners niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door opdrachtgever.
 2. In geval van overmacht is Alice Bekke & partners gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Alice Bekke & partners gehouden terstond aan opdrachtgever hiervan mededeling te doen. Nadat de situatie van overmacht langer dan twee maanden heeft geduurd is opdrachtgever gerechtigd in geval van overmacht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden/te annuleren. Dit onder betaling van het tot dan moment verrichte werk door Alice Bekke & partners.
 3. Indien Alice Bekke & partners bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16. Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Alice Bekke & partners tenzij dwingendrechtelijke regels daaraan in de weg staan.

Versie: 3 april 2022